Label Remover - Spray - 200ML

  Deze combinatie bestaat niet.


  100-00027
  EAN 8058773834294


  LABEL REMOVER

  Aanbevolen voor het eenvoudig verwijderen van elk soort papieren label zonder beschadiging van het oppervlak. Het dringt diep door in het papier en wanneer het de lijm bereikt, neutraliseert het zijn kleefkracht. . Als het label geplastificeerd is, spuit tussen het label en het oppervlak tot het gewenste resultaat is bereikt. Het is raadzaam, alvorens aan te brengen, om de compatibiliteit van het product en het oppervlak te testen .

  H222 + H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan barsten bij verwarming. H317 Kan een allergische reactie van de huid veroorzaken. H411 Giftig voor waterlevende organismen met langdurig schadelijk effect. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. P261 Vermijd het inhaleren van de spray. P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming / gezichtsbescherming. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F.

  Bevat : (R)-p-mentha-1,8-dieen.