Algemene voorwaarden:


1.Op alle door en/of aan Double V Belgium BVBA gedane aanbiedingen, met Double V Belgium gesloten overeenkomsten en ook de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Double V Belgium, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden als gekend en aanvaard geacht door de medecontractant ongeacht anders vermeld op om het even welk document van medecontractant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.


2.De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Double V Belgium BVBA . Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van Double V Belgium zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden. Elke annulering van bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is enkel geldig mits schriftelijke aanvaarding van Double V Belgium BVBA. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van minstens 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling, dit eventueel nog te vermeerderen met kosten en mogelijke winstderving.


3.De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. De prijs is deze zoals vermeld op het bestek, tenzij Double V Belgium BVBA zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten, eventuele koerswijzigingen.


4.De levertermijn zoals vermeld op bestelbon worden enkel bij inlichting verstrekt en is niet bindend en geven de koper geen enkel recht op eventuele schadevergoeding of wat dan ook en geven de koper niet het recht zijn eigen verplichtingen ten aanzien van Double V Belgium BVBA op te schorten. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke blijft, wordt een bewaarloon aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.


5.Bij levering hoort de koper de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard na 24 uur na de levering of na behandeling ervan. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de afgesproken prijs op te schorten noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.


6.De geleverde goederen blijven eigendom van Double V Belgium BVBA totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Double V Belgium BVBA heeft voldaan. Bij niet-nakoming door koper van zijn verplichtingen is Double V Belgium BVBA gerechtigd de zaken die op grond van eigendomsvoorbehoud of anderszins nog eigendom van Double V Belgium BVBA zijn, terug te nemen.


7.In geval van niet-betaling zal de prijs verhoogd worden met een vergoeding van minstens 10% wat overeenkomt met de hinder die Double V Belgium BVBA aldus ondergaat en met de in dat verband gemaakte kosten. Deze verhoging is verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


8.De door Double V Belgium BVBA gegeven garantie wordt beperkt tot deze gegeven door diens leverancier dan wel door de garantie gegeven door de fabrikant van de goederen. Kosten die voor Double V Belgium BVBA zijn ontstaan in verband met niet-gegronde klachten of betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig doorgerekend worden aan de koper.


9.Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd.