Label Remover - Spray - 200ML

  Cette combinaison n'existe pas.

  Ajouter au panier

  100-00027
  EAN 8058773834294


  LABEL REMOVER

  Recommandé pour enlever facilement tout type d’étiquette en papier sans endommager la surface. Il pénètre profondément dans la porosité du papier, et lorsqu’il atteint la colle, il neutralise son pouvoir adhésif. Si l’adhésif est plastifié, pulvériser entre l’étiquette et de la surface jusqu’au retrait total. Il est recommandé, avant l’application pour vérifier sa compatibilité avec les matériaux.

  H222 + H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan barsten bij verwarming. H317 Kan een allergische reactie van de huid veroorzaken. H411 Giftig voor waterlevende organismen met langdurig schadelijk effect. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. P261 Vermijd het inhaleren van de spray. P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming / gezichtsbescherming. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F.

  Bevat : (R)-p-mentha-1,8-dieen.