Ontsmettings-Isopropyl-alcohol -400ml

  Deze combinatie bestaat niet.


  100-00036
  EAN 8054608903029


   

  Effectieve schoonmaakspray voor alle kantooruitrusting zoals computers, printers, toetsenborden, enz.

  Ideaal voor het schoonmaken en ontsmetten van elk oppervlak zowel thuis als op kantoor. Het product verdampt zonder sporen achter te laten.

  Het verwijdert vuil en de statische lading. Alvorens te gebruiken, is het aangeraden om het product te testen op compatibiliteit met het oppervlak.

  Gebruik het product niet op toestellen die onder spanning staan. Gebruik het toestel niet vooraleer het product volledig is verdampt. Dit product kan ook gebruikt worden om mondmaskers te desinfecteren, let er wel op om de alcohol volledig te laten verdampen vooraleer u het masker opnieuw gebruikt.

   

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Het is aangeraden om het product aan te brengen op het te reinigen object en dan volledig te laten verdampen voor gebruik.

   

  H222+H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: 

  kan openbarsten bij verhitting.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.

  P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P280 Beschermende kledij dragen.

  P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

  Bevat : Propaan-2-ol

  P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

  P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.